Tự động tạo khi xóa người dùng.

Tóm tắt lưu giữ dữ liệu

Người dùng

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ

Thể loại khóa học

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ

Khóa học

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ

Các mô-đun hoạt động

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ

Khối

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ

Mục đích và thể loại được lưu.

Mục đích tạo ra

Thời gian lưu giữ chỉ định khoảng thời gian mà dữ liệu nên được lưu giữ. Khi thời hạn lưu giữ đã hết, dữ liệu được gắn cờ và liệt kê để xóa, chờ xác nhận của quản trị viên.
Không có thời gian lưu giữ